Algemene Voorwaarden Panda Coaching

 

1. Algemeen:

Panda Kindercoaching is opgericht door Ilja Pott en is gevestigd te Schoonhoven. De praktijk is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 73151556..

 

2. Verhindering: 

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd hoeft de voor u gereserveerde tijd niet in rekening te worden gebracht. Bij afzeggen binnen 24 uur of niet verschijnen bij een afspraak worden de kosten van het consult in rekening gebracht. 

 

Bij overmacht, zoals ziekte van de cliënt is overleg mogelijk. Dit kan echter alleen telefonisch in goed overleg met de coach. Tijdig verzetten van de afspraak is mogelijk per e-mail.

 

3. Tarieven:

Het is aan te bevelen dat u op de hoogte bent van de kosten, na te lezen onder het hoofdstukje informatie op de website. U kunt de tarieven ook opvragen door een e-mail te sturen naar pandacoaching@outlook.com

 

Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.

 

Kort telefonisch overleg of terugkoppeling per mail is bij de begeleiding inbegrepen. Voor een telefonisch consult worden wel kosten in rekening gebracht, indien dit aan de orde is zal dit voorafgaand aan het telefonische consult worden medegedeeld.

 

4. Betalingsvoorwaarden:

In principe wordt u geacht het consult contact af te rekenen, direct na afloop van het consult, tenzij anders is overeengekomen. Voor de betaling ontvangt u een factuur. 

 

Bij een training of cursus die uit meerdere bijeenkomsten bestaat kan het bedrag in twee delen worden betaald. Het eerste deel dient voorafgaand aan de 1e bijeenkomst te zijn voldaan. Het tweede deel bij aanvang van de 3e bijeenkomst.

 

Indien een training of cursus, die uit meerdere bijeenkomsten bestaat voortijdig wordt gestopt dient in principe het hele bedrag te worden voldaan. Bij overmacht is er overleg met Panda Kindercoaching mogelijk.

 

Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, stuurt Panda Coaching een betalingsherinnering. Indien ouders/verzorgers van het kind niet binnen 8 dagen na datum van betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan zal er bij de tweede herinnering een bedrag van € 7,50 administratiekosten in rekening worden gebracht. 

 

Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag, op de aangegeven datum, nog niet is bijgeschreven op rekening van Panda Kindercoaching of contant is voldaan, zijn wij genoodzaakt de vordering die wij op u hebben uit handen te geven aan derden. De kosten, die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening.  

 

Bij betalingsachterstand is Panda Coaching gerechtigd de lopende afspraken op te schorten totdat de betalingsverplichtingen zijn voldaan. 

 

5. Aansprakelijkheid:

Voor lichamelijke en psychische klachten raadt Panda Coaching u eerst aan om contact op te nemen met uw huisarts. Het advies van Panda Coaching is resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Panda Coaching sluit elke aansprakelijkheid uit, ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Panda Coaching, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Panda Coaching.

 

6. Vertrouwelijkheid:

Voor overleg met derden, in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder(s)/verzorger(s)

 

7. Begeleiding kinderen t/m 16 jaar:

Panda Coaching is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. Bij gescheiden ouders is een handtekening, indien beide gezaghebbend zijn, van beide ouders verplicht. 

 

Bij kinderen van gescheiden ouders is er bij mailcontact altijd een cc. naar beide ouders.

Bij niet-gescheiden ouders is een handtekening van beide ouders gewenst, of de ondertekende ouder draagt er zorg voor dat de eventuele andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de coaching en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat er mee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. De coach kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden. 

 

8. Observaties en contact met derden:

Op verzoek of met toestemming van de ouders/verzorgers van het kind kan de coach overleg plegen met de school en/of ander betrokkenen bij het kind. Ook observatie van het kind zal alleen op verzoek of met toestemming van de ouders/verzorgers van het kind plaatsvinden.

 

9. Verslag:

Panda Coaching maakt geen verslag van de coaching. Wel worden er aantekening bijgehouden over het verloop van de coaching en de behandelde onderwerpen. Dit is puur voor de coach om bij te houden wat er gedaan is. Deze aantekeningen worden na afloop van het coachingstraject vernietigd. 

  

10. Regels rond een afspraak:

Er is helaas geen wachtruimte. Tijdens de coaching mag één van de ouders/verzorgers aanwezig zijn. Het is echter de bedoeling dat u zich afzijdig houdt van de coaching. Mocht u niet bij de coaching aanwezig zijn dan betekent dit u het kind brengt en na afloop van de sessie, op de afgesproken tijd het kind weer op haalt. 

 

De ouder/verzorger dient tijdens het consult telefonisch bereikbaar te zijn. Na ieder consult is er eventueel kort de gelegenheid voor de ouders om te bespreken wat het kind heeft gedaan. Afspraak kan ook zijn dat er regelmatig via de mail een terugkoppeling plaatsvindt.